Služby v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti informací

Výkon činnosti
pověřence

Outsourcing výkonu činnosti DPO správcům i zpracovatelům osobních údajů, kterým jmenování DPO ukládá GDPR nebo se sami dobrovolně rozhodnou DPO jmenovat

Odborná podpora pověřence

Odborná podpora pro DPO jmenovaného z řad zaměstnanců či lokální podpora zahraničního DPO jmenovanému např. na úrovni skupiny ohledně české a slovenské právní úpravy ochrany osobních údajů a compliance; podpora při komunikaci s českým nebo slovenským dozorovým úřadem a subjekty údajů

Dohled na GDPR compliance

Komplexní odborné poradenství a podpora organizace při nakládání s osobními údaji, monitorování souladu zpracovávání a využívání dat s GDPR a pomoc při orientaci v předpisech na ochranu osobních údajů

OneTrust

Díky spolupráci s globálním leaderem na poli privacy management software společností OneTrust nabízíme komplexní technické a automatizované řešení pro datové audity, DPIA, cookie management, výkon práv subjektů údajů, správu souhlasů a mnohé další.

Výkon činnosti zástupce v Unii

Činnosti zástupce podle čl. 27 GDPR pro správce nebo zpracovatele, který není usazen v Unii, v souvislosti se zpracováváním údajů o subjektech nacházejících se v Unii při nabízení zboží nebo služeb či monitorování jejich chování

Whistleblowing

Komplexní řešení pro oznamování protispolečenské činnosti neboli whistleblowing. Podrobnější informace o whistleblowingu i o tom, jak chráníme identitu a osobní údaje oznamovatelů si můžete přečíst zde.

Naším cílem je spokojený klient a také jeho zákazníci, zaměstnanci či další subjekty údajů. Věříme tedy, že naše služby se musí řídit zejména následujícími principy:

  • GDPR služby budou zahrnovat optimální kombinaci profesí, znalostí a zkušeností z oblasti práva, informačních technologií i managementu
  • náš tým bude k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu (v případě bezpečnostních incidentů ohrožujících osobní údaje nezbytný předpoklad pro plnění regulatorních povinností)
  • v souladu s vydanými doporučeními bude mít Vaši organizaci na starost konkrétní odborník, který bude koordinovat činnost celého týmu a bude detailně seznámen se všemi aspekty zpracování osobních údajů ve Vaší organizaci
  • systém spolupráce bude nastaven tak, aby odpovídal velikosti organizace, komplexnosti spolupráce i míře rizika a také rozhodovacím mechanismům ve Vaší organizaci
  • způsob spolupráce bude okamžitě vhodně adaptován na změny interní (změny ve zpracovatelských činnostech či procesech, implementace nových IT řešení) i externí (změny v předpisech, jejich výkladech nebo best practice)
  • kontinuální sledování právního vývoje v oblasti ochrany osobních údajů je zajištěno ve spolupráci s HAVEL & PARTNERS prostřednictvím týmu know-how specialistů
  • společnost FairData Professionals má specifické komerční pojištění odpovědnosti za službu výkonu činnosti DPO a související služby