Služby v oblasti GDPR, whistleblowingu a bezpečnosti informací

GDPR SLUŽBY

VÝKON FUNKCE „POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ“

Outsourcing výkonu činnosti DPO správcům i zpracovatelům osobních údajů, kterým jmenování DPO ukládá GDPR nebo se sami dobrovolně rozhodnou DPO jmenovat, případně jejich odborná podpora

QUICK SCAN

Rychlý efektivní scan zaměřený na problematické oblasti zpracování osobních údajů, digitálního marketingu a základní soulad používané dokumentace s aplikovanou praxí

KOMPLETNÍ AUDIT

Důkladný audit nakládání s osobními údaji, revize souladu zpracovávání a využívání dat s GDPR a pomoc při efektivním využívání dat při obchodních aktivitách

WHISTLEBLOWING SLUŽBY

IMPLEMENTACE – FAIRWHISTLE

Komplexní a efektivní řešení whistleblowingu na klíč. Vhodné pro soukromé i veřejné organizace. Rychlá ekonomická řešení i individuální implementace. Zavedení oznamovacího systému včetně příslušných technologií podle potřeb vaší organizace, možnost převzetí správy systému a řízení procesu prověřování a řešení oznámení.

AUDIT

Revize etických linek z hlediska jejich kompatibility s právními požadavky - návrh zákona o ochraně oznamovatelů, směrnice (EU) 2019/1937, GDPR, ISO norem (ISO 37002, 37301 nebo 37001) a s podmínkami pro vyvinění se z trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO).

VÝKON FUNKCE
„PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“

Outsourcing výkonu funkce příslušné osoby zvyšuje důvěryhodnost a nestrannost vnitřního oznamovacího systému pro oznamovatele a přináší jistotu efektivního řízení rizik pro organizaci. Vyhnete se konfliktu zájmů a ušetříte své zdroje. Náš tým profesionálů řeší oznámení 24/7 v souladu se zákonem a best practice postupy. Zajišťujeme prověřování oznámení, komunikaci s oznamovatelem i metodickou a právní podporu během interního vyšetřování.

BEZPEČNOST INFORMACÍ A DALŠÍ GDPR SLUŽBY

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Nejsme jen právníci a jen ajťáci. Chceme vám nabídnout kompletní službu dohledu nad ochranou dat podle ISO norem (ISO 27001, 27005 a 22317), ať už jde o audit ISMS, vytvoření ISRM či přijetí opatření k zajištění kontinuity podnikání

DIGITALIZACE SPRÁVY DAT

Díky spolupráci s globálním leaderem na poli privacy management software společností OneTrust nabízíme komplexní technické a automatizované řešení pro datové audity, DPIA, cookie management, výkon práv subjektů údajů, správu souhlasů a mnohé další

VÝKON FUNKCE
„ZÁSTUPCE V UNII“

Činnosti zástupce podle čl. 27 GDPR pro správce nebo zpracovatele, který není usazen v Unii, v souvislosti se zpracováváním údajů o subjektech nacházejících se v Unii při nabízení zboží nebo služeb či monitorování jejich chování

Spokojený klient, jeho zákazníci, zaměstnanci či další subjekty údajů – jedině tehdy považujeme naše služby za kvalitně odvedené.

Proto se naše služby musí řídit zejména následujícími principy:

  • • naše služby zahrnují vždy optimální kombinaci profesí, znalostí a zkušeností z oblasti práva, informačních technologií i managementu
  • • náš tým je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu (v případě bezpečnostních incidentů ohrožujících osobní údaje nezbytný předpoklad pro plnění regulatorních povinností)
  • • Vaši organizaci bude mít na starost konkrétní odborník, který bude koordinovat činnost celého týmu a bude detailně seznámen se všemi aspekty zpracování osobních údajů ve Vaší organizaci
  • • systém spolupráce bude nastaven tak, aby odpovídal velikosti organizace, komplexnosti spolupráce i míře rizika a také rozhodovacím mechanismům ve Vaší organizaci
  • • způsob spolupráce bude okamžitě vhodně adaptován na změny interní (změny ve zpracovatelských činnostech či procesech, implementace nových IT řešení) i externí (změny v předpisech, jejich výkladech nebo best practice)
  • • kontinuální sledování právního vývoje v oblasti ochrany osobních údajů je zajištěno ve spolupráci s HAVEL & PARTNERS prostřednictvím týmu know-how specialistů, obdobně i v oblasti whistleblowingu
  • • společnost FairData Professionals má specifické komerční pojištění odpovědnosti za službu výkonu činnosti DPO, příslušné osoby pro whistleblowing a další související služby

Copyright © 2021 FairData | Zásady ochrany soukromí / použití cookies