Tým

Společnost FairData Professionals poskytuje své služby v oblasti ochrany osobních údajů, bezpečnosti informací a whistleblowingu pod vedením těchto odborníků:

MGR. ROBERT NEŠPŮREK, LL.M.

ADVOKÁT
PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

Robert Nešpůrek je jedním ze zakládajících partnerů HAVEL & PARTNERS a v současné době v rámci advokátní kanceláře řídí pracovní skupinu Commercial, IP&IT, která je v soutěži Právnická firma roku pravidelně řazena mezi velmi doporučované pro oblast informačních technologií a již šestkrát získala hlavní ocenění pro oblast Telekomunikací a médií. Téměř po celou dobu své třiadvacetileté praxe v advokacii se věnuje právu informačních technologií a také ochraně osobních údajů. Podle nezávislé mezinárodní publikace Who’s Who Legal je řazen mezi uznávané odborníky mimo jiné v oblasti Information Technology a Data Privacy and Protection. Mezi významné součásti jeho právní praxe vždy také patřila oblast fúzí a akvizic, zejména v sektoru nových technologií, dále ochrana duševního vlastnictví, komerční transakce a právo Evropské unie. Před založením HAVEL & PARTNERS působil Robert Nešpůrek v globální právní firmě v její české a také londýnské kanceláři. Titul LL.M. získal po absolvování postgraduálního studia v oblasti evropského obchodního práva na Radboud University Nijmegen v Nizozemí.

MGR. KATEŘINA NEŠPŮRKOVÁ, LL.M.

ADVOKÁTKA

Kateřina Nešpůrková je seniorní advokát se specializací na služby v oblasti compliance, ESG, whistleblowingu a obchodního práva.

Sleduje novou právní úpravu v oblasti udržitelnosti, ESG a compliance a pomáhá klientům reflektovat nové regulatorní požadavky v jejich obchodní praxi a smluvní dokumentaci. Vzhledem k předchozí letité praxi jako komerční a transakční právník se zaměřením na real estate, pharma a FMCG sektory, umí Kateřina reflektovat nové regulatorní požadavky i v M&A transakcích a komplexní smluvní dokumentaci.

Kateřina se zaměřuje především na řízení rizik v dodavatelsko-odběratelských řetězcích (Supply Chain Due Diligence), související audity třetích stran a zahrnutí relevantních ESG klausulí do smluvní dokumentace. Iniciovala a podílela se na formování produktu FairWhistle – komplexních služeb v oblasti whistleblowingu. Pracovala pro veřejné i soukromé subjekty včetně těch nadnárodních při designování jejich etických linek a vedení implementací. Má zkušenost s řízením správy etických linek a interního vyšetřování u řady našich klientů.

Ve spolupráci s kolegy poskytuje klientům kompletní poradenství ohledně ochrany práv koncových uživatelů a zákazníků (ochrana dat – GDPR, kyberbezpečnost, dodržování podmínek soutěžního práva, cenotvorba, odpovědná reklama, či bezpečnost výrobků), v oblasti ochrany lidských a sociálních práv zaměstnanců (diverzita, inkluze, genderová rovnost, rovné odměňování atd.) i správného nastavení corporate governance včetně criminal compliance programů podle nových ESG standardů. 

MGR. JAROSLAV ŠUCHMAN, LL.M.

ADVOKÁT
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PŘÍSLUŠNÁ OSOBA PRO WHISTLEBLOWING

Jaroslav Šuchman je seniorním pověřencem pro ochranu osobních údajů. Jeho praxe zahrnuje mimořádně širokou oblast ochrany osobních údajů, neboť prováděl adaptaci na GDPR v široké škále sektorů a velikostí správců údajů, od dovozce automobilů, člena nadnárodní sítě prodejce drogistického zboží, e-shop s potravinami, distributora kuchyňských spotřebičů, výrobce automotive dílů, přes cestovní kancelář, po nadační fond, start-up poskytující službu srovnání produktů a služeb spotřebitelům či on-line marketingovou společnost. Jaroslav je tedy schopen poskytovat strategické i ad hoc poradenství v oblasti compliance při nakládání s osobními údaji v různých obchodních sektorech, jak více tradičních, tak vysoce inovativních. Podílí se též na implementacích whistleblowingových schémat podle nových předpisů v rámci místních i nadnárodních entit. Participoval na českém překladu příslušné normy ISO (37002). Jaroslav získal titul LL.M. na Columbia Law School v New Yorku, s vyznamenáním Harlan Fiske Stone Scholar distinction. Před postgraduálním studiem pracoval pět let v Oddělení pro Evropskou unii Kanceláře Senátu PČR, které též od roku 2006 vedl. V Kanceláři Senátu se podílel na budování mechanismů parlamentní kontroly evropského legislativního procesu po vstupu ČR do EU, na vytvoření a rozvoji rámce interakce mezi Senátem, vládou ČR a evropskými institucemi a odpovídal za parlamentní dimenzi prvního českého předsednictví Rady EU v roce 2009.

MGR. MAGDA KOHOUTKOVÁ

POVĚŘENKYNĚ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PŘÍSLUŠNÁ OSOBA PRO WHISTLEBLOWING

Magda Kohoutková je seniorní pověřenkyní pro ochranu osobních údajů a rovněž se specializuje na oblast compliance a whistleblowingu. Pro řadu klientů vykonává též funkci příslušné osoby podle směrnice EU na ochranu oznamovatelů. Ochraně osobních údajů se věnuje již od roku 2006, kdy z pozice vedoucí právního odboru byla odpovědná za implementaci GDPR, jakož i za dodržování legislativy a veškerých procesů v této oblasti, byla stanovena odpovědnou osobou pro komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a zodpovídala za výsledek prováděných kontrol. Díky tomu má skvělou schopnost vidět implementaci, nastavení procesů a odpovědností v rámci ochrany osobních údajů a compliance z vnitřku organizace a poskytnout nejen právně perfektní řešení, ale sladit potřebnou legislativu s businessem. Kromě ochrany osobních údajů se Magda dále zaměřuje na oblast compliance a pracovního práva. S problematikou implementace GDPR a s poskytováním služeb pověřence pro ochranu osobních údajů má Magda komplexní praktické zkušenosti, neboť se již řadu let věnuje consultingu a výkonu služeb pověřence pro široké spektrum velkých korporací, středních a menších společností, ale i veřejných institucích. Magda je též občasnou přednášející v Akademii Havel Partners a na odborných konferencích (Právo ve veřejné správě, Legislativní fórum).

MGR. ING. JANA DUCHKOVÁ

POVĚŘENKYNĚ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PŘÍSLUŠNÁ OSOBA PRO WHISTLEBLOWING

Jana Duchková je seniorní pověřenkyní pro ochranu osobních údajů, konzultantkou pro oblast GDPR (mimo jiné pro advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s.r.o.) a příslušnou osobou v rámci ochrany oznamovatele nekalého jednání (whistleblowing). Kromě ochrany osobních údajů a whistleblowingu se zaměřuje na veřejné zakázky a evropské správní právo. V oblasti ochrany osobních údajů se specializuje na zpracování osobních údajů v rámci veřejnoprávních entit, zdravotnických zařízení a sportovních spolků. Od roku 2010 do roku 2018 byla zastupitelkou centrální pražské městské části, z toho 6 let na pozici prvního místostarosty. Její silnou stránkou je tak schopnost vidět celou problematiku GDPR municipalit a ostatních veřejnoprávních subjektů z vnitřku a sladit potřebnou legislativu s realitou. Jana je pověřencem pro ochranu osobních údajů mikroregionu, který zahrnuje zhruba 30 obcí všech kategorií, exekutorského úřadu, ale i několika soukromých společností. V oblasti odhalování protiprávního a nekalého jednání ve společnostech a prevence poškozování veřejných zájmů se zaměřuje především na oblast ochrany oznamovatele, implementaci vnitřních oznamovacích systémů a související dokumentace, zajišťuje výkon funkce příslušné osoby. Průběžně prohlubuje své znalosti systému protikorupčního a compliance managementu. Jana Duchková se aktivně věnuje realizaci školících a vzdělávacích programů, a to nejen v rámci Akademie Havel & Partners s.r.o., spolupracuje také se vzdělávacími instituty veřejné správy, je aktivním členem Spolku pro ochranu osobních údajů, kde pracuje v komisi pro veřejnou správu a komisi pro pověřence.

MGR. LÍVIA DJUKIĆ

ADVOKÁTKA
PŘÍSLUŠNÁ OSOBA PRO WHISTLEBLOWING

Lívia Djukić se specializuje na oblast compliance, investigací, whistleblowingu a trestního práva.

V oblasti compliance se zaměřuje na tvorbu a implementaci tailor-made compliance programů. V rámci své praxe pomáhá klientům při provádění compliance auditů, následném nastavování interních procesů, přípravě související interní dokumentace a proškolování managementu i zaměstnanců – to vše s důrazem na prevenci trestní odpovědnosti právnických osob.

Lívia se v rámci investigací podílela na řadě komplexních interních šetření při podezření z páchání majetkové a ekonomické trestné činnosti v obchodních korporacích i ve veřejném sektoru. Klientům poskytuje podporu při sběru relevantních informací a důkazů, analýze a právním posouzení zjištěných skutečností, jakož i při dalším postupu uvnitř organizace či navenek.

Dále pomáhá klientům s implementací a správou etické linky, nastavením interních procesů, přípravou související dokumentace a zaškolením zodpovědných osob a zaměstnanců. Rovněž plní funkci příslušné osoby, kdy pro klienty prověřuje přijatá oznámení a po provedeném šetření poskytuje klientům právní podporu při dalším postupu.

V oblasti trestního práva má bohaté zkušenosti s obhajobou členů statutárních orgánů i obchodních korporacích v trestních řízeních, jakož i se zastupováním poškozených fyzických a právnických osob; působila ve významných českých advokátních kancelářích a v advokátní kanceláři spadající pod poradenskou společnost patřící do tzv. velké čtyřky.

MGR. VOJTĚCH BARTOŠ

ADVOKÁT
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vojtěch Bartoš je juniorním pověřencem pro ochranu osobních údajů. V rámci své praxe se věnuje především oblasti lidských zdrojů a zpracování osobních údajů v kontextu zaměstnání, ale také zpracování osobních údajů orgány veřejné moci nebo zpracování osobních údajů pomocí moderních technologií jako jsou pokročilé kamerové systémy, systémy pracující s GPS lokalizací, apod. Vojtěch studuje doktorský studijní program na Ústavu práva a technologií právnické fakulty Masarykovy univerzity a ve své disertační práci se věnuje zpracování osobních údajů ve veřejné správě. Vojtěch se tak v rámci našeho týmu stará o neustálé sledování vývoje právní regulace ochrany osobních údajů napříč EU a v dalších významných světových jurisdikcích. Díky tomu má náš tým vždy přehled o novinkách aktuálním vývoji nejen v Evropě.

ING. RICHARD MICHÁLEK

BEZPEČNOSTNÍ A IT SPECIALISTA

Více než 20 let praxe v oboru systémové integrace, designu sítí, informační bezpečnosti a zajištění kontinuity podnikání řadí Richarda Michálka mezi uznávané odborníky v oblasti řízení bezpečnosti informací a zajištění kontinuity podnikání. Po jeho působení v Armádě ČR se od roku 1995 v roli konzultanta angažoval mnoha projektech realizovaných zejména pro bankovní sektor zaměřených na zabezpečení sítí a systémů připojených k Internetu. Od roku 2003 zastával ve společnosti Eurotel Praha s.r.o., později Český Telekom a.s., Telefónica Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic a.s. vedoucí pozice a se svým týmem zajišťoval bezpečnost informací a kontinuitu podnikání organizace. Své zkušenosti z dlouholeté praxe od roku 2014 uplatňuje jako nezávislý konzultant v oblasti bezpečnosti informací včetně přípravy organizací na úspěšnou certifikaci ISO 27001, aplikování požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti, realizaci auditů a budování business continuity a krizového řízení. Jeho členství ve výboru ISACA CRC, redakční radě odborného časopisu DSM, radě pro bezpečnostní výzkum ČR a realizace mnohých odborných přednášek a školení mu zajišťují neustálý kontakt s nejnovějšími trendy a zkušenostmi v oboru.
Copyright © 2021 FairData | Zásady ochrany soukromí / použití cookies