Whistleblowing - součást transparentní politiky compliance

Oznámení protispolečenské činnosti neboli whistleblowing je označením pro upozorňování na kriminální nebo společensky obdobně škodlivou činnost. Protispolečenskou činností je každé jednání, které je trestným činem, přestupkem, jiným správním deliktem, ale i jiné jednání, které má negativní společenské dopady. Oznámením je uvedení skutečností, které se takové činnosti týkají, a o kterých oznamovatel(ka) dozvěděl(a). Ochrana identity oznamovatele je přitom jedním z klíčových nástrojů pro zajištění bezpečnosti a ochrany oznamovatelů před negativními důsledky oznámení.